Lich trình linh thao  ||  Linh Thao - Cầu Nguyện - Phút Hồi Tâm  ||  Các khóa linh thao  ||  Sách linh thao 
Linh Đạo I-Nhã  ||  Kinh Thánh Tân Ước  ||  Kinh Thánh Cựu Ước  ||  Liên lạc  ||  Nối kết 

 

 

Lạy Chúa ! Xin hãy nhận lấy,

Tất cả tự do, trí khôn và cả ý chí của con,

Tất cả những gì con có và đang làm chủ,

Chúa đã ban cho con,

Nay con xin dâng lại Chúa,

Vì tất cả là của Chúa,

Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa,

Lạy Chúa! xin ban cho con,

Tình yêu và ân sủng Chúa,

Đối với con, thế là đủ. Amen

(Thánh I-Nhã)