ThỦ BẢn TỰ ThuẬt

      Thánh I-Nhã Loyola

                     

Bản dich của Linh mục Hoàng Văn Lục, S.J.