1997

1-Thang 3 ngay 21 en 23

Tnh tam Linh Thao cuoi tuan

Hng dan: Cha inh Trung Nghia, S.J.

a iem: Holy Redeemer Ctr., Oakland. CA

2-Thang 6 ngay 17 en 22

Tnh tam Linh Thao 5 ngay

Hng dan: Cha Nguyen The Minh, S.J.

a iem: Villa Holy Names, Los Gatos, CA

3-Thang 7 ngay 22 en 29 

Tnh tam Linh Thao 7 ngay

Hng dan: Cha Nguyen The Minh, S.J.

a iem: Villa Holy Names, Los Gatos, CA

4-Thang 8 ngay 08 en 10 

Tnh tam Linh Thao cuoi tuan

Hng dan: Cha Nguyen Trong Tc, S.J.

a iem: Saint Damiano, Danville. CA

5-Thang 10 ngay 24 en 26 

Tnh tam Linh Thao cuoi tuan

Hng dan: Cha Dominici o Minh Tr

a iem: Villa Holy Names, Los Gatos. CA

6-Thang 10 ngay 31 en thang 11 ngay 02

Tnh Tam Linh Thao cuoi tuan

Danh cho Huynh Trng Thieu Nhi Thanh The

Hng dan: Cha Dominici o Minh Tr

a iem: Youth Center, Oakland. CA

7-Thang 11 ngay 14 en 16 

Tnh Tam Linh Thao cuoi tuan

Hng dan: Cha Hoang Tien oan , S.J.

a iem: Presentation Ctr., Los Gatos, CA

 

Muốn ghi danh tham dự tĩnh tm, xin email về : GhiDanh@linhthao.com