Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2024

Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi tên tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

1) THÁNG 2 - NGÀY 23 ĐẾN 25

      Linh Thao Cuối Tuần Mùa Chay

      Từ 6:00 chiều thứ Sáu ngày 23 đến chiều Chúa Nhật ngày 25

      Dành cho tất cả mọi người 

      Hướng dẫn: Cha Trần Quốc Anh, SJ.

      Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.     Map & Direction

      Muốn tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Linh Thao (Feb 23-25)

 2)-THÁNG 6 - NGÀY 14 ĐẾN 22

      Linh Thao 5 hoặc 8 Ngày - Directed Retreat. 

              - Linh Thao 5 Ngày: Từ 9:00 sáng thứ Hai, June 17 đến 4:00 chiều Thứ Bảy, June 22

              - Linh Thao 8 Ngày: Từ 9:00 sáng thứ Sáu, June 14 đến 4:00 chiều Thứ Bảy, June 22

       Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

      Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

      Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.     Map & Direction 

      Muốn tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Linh Thao 5 & 8 Ngày (June 14-22)

 3)-THÁNG 6 - NGÀY 24 ĐẾN THÁNG 7 NGÀY 02

      Linh Thao 5 hoặc 8 Ngày - Directed Retreat. 

              - Linh Thao 5 Ngày: Từ 9:00 sáng thứ Năm, June 27 đến 4:00 chiều Thứ Ba, July 02

              - Linh Thao 8 Ngày: Từ 9:00 sáng thứ Hai, June 24 đến 4:00 chiều Thứ Ba, July 02        

       Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

      Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

      Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.     Map & Direction

      Muốn tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Linh Thao 5 & 8 Ngày (June 24-July 02)

 4)-THÁNG 7 - NGÀY 05 ĐẾN 13

      Linh Thao 5 hoặc 8 Ngày - Directed Retreat. 

              - Linh Thao 5 Ngày: Từ 9:00 sáng thứ Hai, July 08 đến 4:00 chiều thứ Bảy, July 13

              - Linh Thao 8 Ngày: Từ 9:00 sáng thứ Sáu, July 05 đến 4:00 chiều  thứ Bảy, July 13

       Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

      Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

      Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.     Map & Direction

      Muốn tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Linh Thao 5 & 8 Ngày (July 05-13)

 

Lịch trình tĩnh Tâm Linh Thao năm 2024 chưa được hoàn chỉnh,

Sẽ tiếp tục bổ túc thêm các khóa trong năm