Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2023

Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi tên tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

1) THÁNG 2 - TỪ NGÀY 24 ĐẾN 26

      Linh Thao Cuối Tuần Mùa Chay

      Chủ đề: Suy tư và cầu nguyện qua lăng kính Gioan

      Từ 6:00 chiều thứ Sáu ngày 24 đến chiều Chúa Nhật ngày 26

      Dành cho tất cả mọi người 

      Hướng dẫn: Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

      Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.     Map & Direction

      Muốn tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Linh Thao (Feb 24-26)

 2)-THÁNG  3 - THỨ  TƯ NGÀY 08 VÀ THỨ NĂM NGÀY 09

      Workshop Linh Đạo I-Nhã # I:  Chủ đề "TBD: Thông Báo Sau"

      Thời gian: - Workshop 1: Thứ Tư ngày 08, từ 6:30PM - 8:30PM

                             - Workshop 2: Thứ Năm ngày 09,  từ 6:30PM - 8:30PM (giờ California)

      Hướng dẫn:  Cha Ngô Văn Chí, SJ.

      Dành cho tất cả mọi người 

      Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom

      Muốn tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Workshop (Mar 08-09)

3)-THÁNG 6 - THỨ TƯ NGÀY 07 VÀ THỨ NĂM NGÀY 08

      Workshop Linh Đạo I-Nhã # II:  Chủ đề "TBD: Thông Báo Sau"

      Thời gian: - Workshop 1: Thứ Tư ngày 07, từ 6:30PM - 8:30PM

                             - Workshop 2: Thứ Năm ngày 08,  từ 6:30PM - 8:30PM (giờ California)

      Hướng dẫn:  Cha Ngô Văn Chí, SJ.

      Dành cho tất cả mọi người 

      Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom

      Muốn tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Workshop (June 07-08) 

 4)-THÁNG 6

      Linh Thao 5 hoặc 8 Ngày - Directed Retreat. 

              - Linh Thao 5 Ngày: Từ 9:00 sáng thứ Hai, June 19 đến 4:00 chiều Thứ Bảy, June 24

              - Linh Thao 8 Ngày: Từ 9:00 sáng thứ Sáu, June 16 đến 4:00 chiều Thứ Bảy, June 24

       Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

      Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

      Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.     Map & Direction 

      Muốn tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Linh Thao 5 & 8 Ngày (June 16-24)

 5)-THÁNG 6

      Linh Thao 6 Ngày - Directed Retreat. 

          Từ 4:00 chiều thứ Hai, June 26 đến 9:30 sáng Chúa Nhật, July 02

          (Full - Không còn chỗ )

       Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

      Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

      Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.     Map & Direction

      Muốn tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Linh Thao 6 Ngày (June 26-July 02)

 6)-THÁNG 7

      Linh Thao 5 hoặc 8 Ngày - Directed Retreat. 

              - Linh Thao 5 Ngày: Từ 9:00 sáng Chúa Nhật, July 09 đến 4:00 chiều thứ Sáu, July 14

              - Linh Thao 8 Ngày: Từ 9:00 sáng thứ Năm, July 06 đến 4:00 chiều  thứ Sáu, July 14

       Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

      Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

      Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.     Map & Direction

      Muốn tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Linh Thao 5 & 8 Ngày (July 06-14)

7)-THÁNG 9 - THỨ NĂM NGÀY 28 VÀ THỨ SÁU NGÀY 29

      Workshop Linh Đạo I-Nhã # III:  Chủ đề "TBD: Thông Báo Sau"

      Thời gian: - Workshop 1: Thứ Năm ngày 28, từ 6:30PM - 8:30PM

                             - Workshop 2: Thứ Sáu  ngày 29, từ 6:30PM - 8:30PM (giờ California)

      Hướng dẫn:  Cha Ngô Văn Chí, SJ.

      Dành cho tất cả mọi người 

      Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom

      Muốn tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Workshop (Sept 28-29)

 8)-THÁNG 12 - TỪ NGÀY 01 ĐẾN 08

      Linh Thao 5 hoặc 7 Ngày - Directed Retreat. 

              - Linh Thao 5 Ngày: Từ 9:00 sáng Chúa Nhật, Dec. 03 đến 3:00 chiều thứ Sáu, Dec. 08

              - Linh Thao 7 Ngày: Từ 9:00 sáng thứ Sáu, Dec. 01 đến 3:00 chiều thứ Sáu, Dec. 08

       Hướng dẫn:  Cha Ngô Văn Chí, SJ. & Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

      Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

      Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.     Map & Direction

      Muốn tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Linh Thao 5 & 7 Ngày (Dec. 01-08)