Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2022

Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

1) Tháng 1 - Từ ngày 07 đến 09

Linh Thao Ba Ngày  (Tại Nhà Tĩnh Tâm)

Địa điểm:  Đan Viện Xitô Thiên Phước, 1671 Pleasant Valley Road , Aptos, CA 95003

Từ 8:00AM sáng thứ Sáu ngày 07 đến chiều Chúa Nhật ngày 09

Dành cho tất cả mọi người 

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, SJ.

2)-Tháng 2 - Từ ngày 11 đến 12

Workshop Linh Đạo I-Nhã:  Chủ đề "Phân biệt thần loại và nhận định"

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom

 Thứ Sáu ngày 11, từ 06:30PM - 08:30PM

     & Thứ Bảy ngày 12,  từ 9:00AM - 11:00AM (giờ California)

Hướng dẫn:  Cha Ngô Văn Chí, SJ.

3)-Tháng 4  - Từ ngày 01 đến 03

Linh Thao Cuối Tuần (Tĩnh Tâm Mùa Chay - Trực Tuyến Qua Zoom) 

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom 

  Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn:  Cha Đạt Trần, SJ.

4)-Tháng 6  - Từ ngày (Sẽ thông báo Sau)

Linh Thao 5 & 7 Ngày - Directed Retreat (Tại Nhà Tĩnh Tâm)

Địa điểm:  Đan Viện Xitô Thiên Phước, 1671 Pleasant Valley Road,  Aptos, CA 95003

Khóa 5 Ngày: Từ chiều thứ ( TBD)

Khóa 7 Ngày: Từ chiều thứ  ( TBD)

Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

5)-Tháng 9 - Từ ngày 23 đến 24

Workshop Linh Đạo I-Nhã:

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom

 Thứ Sáu ngày 23 , từ 06:30PM - 08:30PM

     & Thứ Bảy ngày 24 ,  từ 9:00AM - 11:00AM (giờ California)

Hướng dẫn: Cha Ngô Văn Chí, SJ.