Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2022

Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

1) Tháng 1 - Từ ngày 07 đến 09

Linh Thao Ba Ngày  (Tại Nhà Tĩnh Tâm)

Từ 8:00AM sáng thứ Sáu ngày 07 đến chiều Chúa Nhật ngày 09

Dành cho tất cả mọi người 

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, SJ.

Địa điểm:  Đan Viện Xitô Thiên Phước, 1671 Pleasant Valley Road , Aptos, CA

2)-Tháng 2 - Thứ Sáu ngày 11 và thứ Bảy ngày 12

Workshop Linh Đạo I-Nhã:  Chủ đề "Phân biệt thần loại và nhận định"

Thứ Sáu ngày 11, từ 06:30PM - 08:30PM

     & Thứ Bảy ngày 12,  từ 9:00AM - 11:00AM (giờ California)

Hướng dẫn:  Cha Ngô Văn Chí, SJ.

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom

3)-Tháng 4  - Từ ngày 01 đến 03

Linh Thao Cuối Tuần (Tĩnh Tâm Mùa Chay - Trực Tuyến Qua Zoom) 

 Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn:  Cha Đạt Trần, SJ.

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom 

4)-Tháng 6  - Từ ngày 13 đến 20

Linh Thao 5 & 7 Ngày - Directed Retreat (Tại Nhà Tĩnh Tâm)

Khóa 5 Ngày: Từ sáng thứ Tư ngày 15, đến trưa thứ Hai ngày 20

Khóa 7 Ngày: Từ sáng thứ Hai ngày 13, đến trưa thứ Hai ngày 20

Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

Địa điểm:  Đan Viện Xitô Thiên Phước, 1671 Pleasant Valley Road,  Aptos, CA

5)-Tháng 9  - Từ ngày 16 đến 18

Cuối Tuần Bên Chúa Qua Lăng Kính Luca (Tại Nhà Tĩnh Tâm)

 Thời gian: Từ chiều thứ Sáu ngày 16 đến chiều Chúa Nhật ngày 18

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

Địa điểm: Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.

Muốn ghi tên tham dự, xin click vào đây:

    Ghi Tên Tham Dự "Cuối Tuần Bên Chúa Qua Lăng Kính Luca"

6)-Tháng 9 - Thứ Năm ngày 29 và thứ Sáu ngày 30

Workshop Linh Đạo I-Nhã:  Chủ đề "Phân Biệt Thần Loại Và Nhận Định" (tiếp theo)

Thời gian: - Workshop 1: Thứ Năm ngày 29, từ 6:30PM - 8:30PM

                      - Workshop 2: Thứ Sáu ngày 30, từ 6:30PM - 8:30PM (giờ California)

Hướng dẫn:  Cha Ngô Văn Chí, SJ.

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom

Muốn ghi tên tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Workshop 

7)-Tháng 11  - Từ ngày 11 đến 13

Linh Thao Cuối Tuần: " Tạ Ơn, Vì Ai Mà Có Ta ? ". (Trực Tuyến Qua Zoom) 

 Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn:  Cha Trần Quốc Anh, SJ.

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom

Muốn ghi tên tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Linh Thao 

8)-Tháng 11  - Từ ngày 6 đến 13

Linh Thao 5 & 7 Ngày - Directed Retreat (Tại Nhà Tĩnh Tâm)

Khóa 5 Ngày: Từ 9:00AM thứ Ba ngày 08, đến 3:00PM Chúa Nhật ngày 13

Khóa 7 Ngày: Từ 9:00AM Chúa Nhật ngày 06, đến 3:00PM Chúa Nhật ngày 13

Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.

Muốn ghi tên tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Linh Thao

9)-Tháng 12  - Từ ngày 10 đến 17

Linh Thao 5 & 7 Ngày - Directed Retreat (Tại Nhà Tĩnh Tâm)

Khóa 5 Ngày: Từ 9:00AM thứ Bảy ngày 10, đến 3:00PM thứ Năm ngày 15

Khóa 7 Ngày: Từ 9:00AM thứ Bảy ngày 10, đến 3:00PM thứ Bảy ngày 17

Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

Hướng dẫn:  Hai Cha:  Ngô Văn Chí, SJ. & Nguyễn Công Chánh, SJ.

Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.

Muốn ghi tên tham dự, xin click vào đây: Ghi Tên Tham Dự Linh Thao