Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2022

Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA.

 Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

1) Tháng 1 - Từ ngày 07 đến 09

Linh Thao Ba Ngày  (Tại Nhà Tĩnh Tâm)

Từ 8:00AM sáng thứ Sáu ngày 07 đến chiều Chúa Nhật ngày 09

Dành cho tất cả mọi người 

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, SJ.

Địa điểm:  Đan Viện Xitô Thiên Phước, 1671 Pleasant Valley Road , Aptos, CA

2)-Tháng 2 - Thứ Sáu ngày 11 và thứ Bảy ngày 12

Workshop Linh Đạo I-Nhã:  Chủ đề "Phân biệt thần loại và nhận định"

Thứ Sáu ngày 11, từ 06:30PM - 08:30PM

     & Thứ Bảy ngày 12,  từ 9:00AM - 11:00AM (giờ California)

Hướng dẫn:  Cha Ngô Văn Chí, SJ.

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom

3)-Tháng 4  - Từ ngày 01 đến 03

Linh Thao Cuối Tuần (Tĩnh Tâm Mùa Chay - Trực Tuyến Qua Zoom) 

 Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn:  Cha Đạt Trần, SJ.

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom 

4)-Tháng 6  - Từ ngày 13 đến 20

Linh Thao 5 & 7 Ngày - Directed Retreat (Tại Nhà Tĩnh Tâm)

Khóa 5 Ngày: Từ sáng thứ Tư ngày 15, đến trưa thứ Hai ngày 20

Khóa 7 Ngày: Từ sáng thứ Hai ngày 13, đến trưa thứ Hai ngày 20

Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, SJ.

Địa điểm:  Đan Viện Xitô Thiên Phước, 1671 Pleasant Valley Road,  Aptos, CA

5)-Tháng 8  - Từ ngày 12 đến 14

Linh Thao Cuối Tuần (Tại Nhà Tĩnh Tâm)

 Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Dành cho tất cả mọi người.

Hướng dẫn: Cha Ngô Văn Chí, SJ.

Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.

6)-Tháng 9 - Thứ Sáu ngày 23 và thứ Bảy ngày 24

Workshop Linh Đạo I-Nhã:

Địa điểm:  Online - Trực tuyến qua Zoom

Thứ Sáu ngày 23 , từ 06:30PM - 08:30PM

     & Thứ Bảy ngày 24 ,  từ 9:00AM - 11:00AM (giờ California)

Hướng dẫn: Cha Ngô Văn Chí, SJ.

7)-Tháng 12  - Từ ngày 10 đến 17

Linh Thao 5 & 8 Ngày - Directed Retreat (Tại Nhà Tĩnh Tâm)

Khóa 5 Ngày: Từ sáng thứ Bảy ngày 10, đến chiều thứ Tư ngày 14

Khóa 8 Ngày: Từ sáng thứ Bảy ngày 10, đến chiều thứ Bảy ngày 17

Dành cho các anh chị đã tham dự Tĩnh Tâm Linh Thao.

Hướng dẫn:  Cha Ngô Văn Chí, SJ. và Cha Ngô Văn Chữ, SJ.

Địa điểm:  Jesuit Retreat Center, 300 Manresa, Los Altos, CA.