Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA .

Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

              

               Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2011

 

1)  Tháng 1 -  Ngày 14 đến 16

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Ngô Chí, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

2)  Tháng 3 - Ngày 31 đến ngày 03 tháng 4

Linh Thao 3 Ngày

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Năm đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Ngô Chí, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

3)  Tháng 6 -  Ngày 10 đến 12

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

4) Tháng 7

Linh Thao 5 Ngày : Từ 01 đến 06 (chiều thứ Sáu đến chiều thứ Tư)

Dành cho tất cả mọi người

Linh Thao 7 Ngày : Từ 29 tháng 6 đến 06 tháng 7 (chiều thứ Tư đến chiều thứ Tư tuần sau)

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày hoặc 7 Ngày

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

5)  Tháng 7 - Ngày 08 đến 10

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

6) Tháng 7

Linh Thao 5 Ngày : Từ 14 đến 19 tháng 7 (chiều thứ Năm đến chiều thứ Ba)

Dành cho tất cả mọi người

Linh Thao 7 Ngày: Từ 12 đến 19 tháng 7 (chiều thứ Ba đến chiều thứ Ba tuần sau)

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày hoặc 7 Ngày.

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

  Lễ Giỗ Tổ Thánh I-Nhã

Mời qúy cha, thầy, sơ, qúy bác và anh chị tham dự Thánh lễ và Tiệc mừng

Thời Gian:  6:30PM, thứ Sáu ngày 29 tháng 7

Điạ điểm: Hội trường nhà thờ Saint Maria Goretti, 2980 Senter Rd., San Jose, CA    

7)  Tháng 10 - Ngày 14 đến 16

Linh Thao "Hôn Nhân Gia Đình"

Dành cho các cặp vợ chồng

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Phạm Đức Hạnh,S.J. & Cha Vũ Paul,S.J. & Thầy Phó Tế Trung Phạm,S.J 

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel (Santa Cruz Mountain), CA. Map & Direction

8)  Tháng 10 - Ngày 14 đến 16

Linh Thao  Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: cha Ngô Chữ, S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Ctr., Soquel (Santa Cruz Mountain), CA.  Map & Direction 

9)  Tháng 12

Linh Thao 3 Ngày - "Directed"  từ ngày 08 đến 11 (Chiều thứ Năm đến chiều Chúa Nhật)

Linh Thao 5 Ngày - "Directed"  từ ngày 06 đến 11 (Chiều thứ Ba đến chiều Chúa Nhật)

Dành cho người đã quen cầu nguyện với Kinh Thánh, hoặc đã tham dự Linh Thao

Hướng dẫn:  (Sẽ bổ túc sau)

Điạ điểm:  Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

Nếu thời gian không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm Linh Thao trên đây,

Xin xem lịch trình tĩnh tâm Linh Thao tại các vùng khác

Lịch trình Linh thao do Cha Nguyễn Thế Minh,S.J. hướng dẫn

Lịch trình Linh thao tại miền Nam California.

Lịch trình Linh thao tại Hoa kỳ

Lịch trình Linh thao tại Canada & Âu Châu