Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA .

Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.org

              

               Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2010

 

1)  Tháng 1 -  Ngày 08 đến 10

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

2)  Tháng 1 - Ngày 19 đến 24

Linh Thao 5 Ngày

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Ba đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

3)  Tháng 1 - Ngày 19 đến 26

Linh Thao 7 ngày

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày hoặc 7 Ngày.

Từ chiều thứ Ba đến chiều thứ Ba tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

4)  Tháng 1 -  Ngày 29 đến 31

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

5)  Tháng 4 -  Ngày 16 đến 18

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho người mới (chưa đi Linh Thao bao giờ)

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Trọng Tước, S.J.

Địa điểm: Vallombrosa Center, Menlo Park, CA  Map & Direction  

6) Tháng 6 - Ngày 25 đến 27

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người..

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

7)  Tháng 6 - Ngày 30 đến Tháng 7 Ngày 07

Linh Thao 7 Ngày

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày hoặc 7 Ngày

Từ chiều thứ Tư đến chiều thứ Tư tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

8) Tháng 7 -  Ngày 02 đến 09

Linh Thao 7 Ngày

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày hoặc 7 Ngày.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Sáu tuần sau

Hướng dẫn: Cha Ngô Chí, S.J.

Địa Điểm: Saint Clare's Retreat Center, Soquel (Santa Cruz Mountain), CA

9)  Tháng 7 - Ngày 09 đến 14

Linh Thao 5 Ngày

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Tư tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

  Lễ Giỗ Tổ Thánh I-Nhã

Mời qúy cha, thầy, sơ, qúy bác và anh chị tham dự Thánh lễ và Tiệc mừng

Thời Gian:  6:30PM, thứ Sáu ngày 30 tháng 7

Điạ điểm: Hội trường nhà thờ Chúa Ba Ngôi, Nassau Dr., San Jose, CA    

10)  Tháng 10 - Ngày 29 đến 31

Linh Thao "Hôn Nhân Gia Đình"

Dành cho các cặp vợ chồng

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: cha Ngô Chí, S.J. & Cha Ngô Chữ, S.J & Thầy Phó tế  Vũ Paul, S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Center, Soquel (Santa Cruz Mountain), CA

11)  Tháng 10 - Ngày 29 đến 31

Linh Thao  Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Ngọc Thảo, S.J. & Thầy Phó tế Phạm Trung , S.J.

Địa điểm:  Saint Clare's Retreat Center, Soquel (Santa Cruz Mountain), CA

12)  Tháng 12

Linh Thao 3 Ngày - "Directed"  từ ngày 09 đến 12 (Chiều thứ Năm đến chiều Chúa Nhật)

Linh Thao 5 Ngày - "Directed"  từ ngày 07 đến 12 (Chiều thứ Ba đến chiều Chúa Nhật)

Dành cho người đã quen cầu nguyện với Kinh Thánh, hoặc đã tham dự Linh Thao

Hướng dẫn: Cha Vũ Minh Đức, S.J. & Cha Phạm Đức Hạnh, S.J.

Điạ điểm:  Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

Nếu thời gian không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm Linh Thao trên đây,

Xin xem lịch trình tĩnh tâm Linh Thao tại các vùng khác

Lịch trình Linh thao do Cha Nguyễn Thế Minh,S.J. hướng dẫn

Lịch trình Linh thao tại miền Nam California.

Lịch trình Linh thao tại Hoa kỳ

Lịch trình Linh thao tại Canada & Âu Châu