Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA

Muốn ghi danh tham dự, xin email về : ghiten@linhthao.com

 

Lịch Trình Linh Thao năm 2007

1-Tháng 1 - Ngày 26 đến 28

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

2-Tháng 2 - Ngày 02 đến 04

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

3-Tháng 5 - Ngày 18 đến 20 

Linh Thao Cuối Tuần

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Felipe Goméz (Ngô Minh) , S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction

4-Tháng 6 - Ngày 29 đến ngày 04 tháng 7  

Linh Thao 5 Ngày

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Tư tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

5-Tháng 6 - Ngày 29 đến ngày 06 tháng 7  

Tĩnh tâm Linh Thao Bảy Ngày

Dành cho những người đã tham dự tĩnh tâm Linh Thao 5 hoặc 7 ngày hằng năm.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Sáu tuần sau

Hướng dẫn: Cha "Ba" Louis Robert, S.J.

Địa Điểm: New Camaldoli Hermitage, Big Sur, CA.Map & Direction

6-Tháng 7 - Ngày 06 đến 13

Linh Thao Bảy Ngày

Dành cho những người đã tham dự khóa Linh Thao 5 hoặc 7 ngày hằng năm.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

7-Tháng 9 - Ngày 28  đến 30  

Linh Thao Cuối Tuần - Hôn Nhân Gia Đình

Dành cho các cặp vợ chồng

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Hoàng Tiến Đoàn, S.J. & cha Nguyễn Công Chánh, S.J.

Địa Điểm: Vallombrosa Center, Menlo Park, CA  Map & Direction 

8-Tháng 12 - Ngày 06 đến 09

Linh Thao Ba Ngày - "Directed".

Dành cho những người đã quen cầu nguyện với Kinh Thánh, hoặc đã tham dự 1 khóa Linh Thao

Từ chiều thứ Năm đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nam Tiến, S.J. & cha Ngô Anh Lân, S.J.

Điạ điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

Nếu thời giờ không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm Linh Thao trên đây,

    Xin xem lịch trình tĩnh tâm Linh Thao tại các vùng khác.

Lịch trình Linh thao do Cha Nguyễn Thế Minh,S.J. hướng dẫn  

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại miền Nam California.

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại Hoa kỳ

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại Canada & Âu Châu