Các khoá tĩnh tâm dưới đây được tổ chức tại vùng San Jose, miền bắc California, USA .

Muốn ghi danh tham dự, xin email về :

  ghiten@linhthao.com

 

Tháng 2 - Febuary 2006

1-Từ ngày 24 đến 26

Tĩnh tâm  Linh Thao cuối tuần.

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Điạ điểm: Vallombrosa, Menlo Park, CA  Map & Direction 

 

Tháng 4 - April 2006  

2-Từ ngày 20  đến 23   

Tĩnh tâm Linh Thao Ba Ngày  - Direct Retreat.

Dành cho những người đã quen cầu nguyện với Kinh Thánh, hoặc đã tham dự khóa Linh Thao 5 hoặc 7 ngày.

Từ chiều thứ Năm đến chiều chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Trần Quốc Anh, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

 

Tháng 6 - June 2006             

3- Từ ngày 20 đến 25

Tĩnh tâm Linh Thao Năm Ngày.

Dành cho tất cả mọi người

Từ chiều thứ Ba đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

 

4- Từ ngày 27 đến July 04

Tĩnh tâm Linh Thao Bảy Ngày.

Dành cho những người đã tham dự khóa Linh Thao 5 hoặc 7 ngày.

Từ chiều thứ Ba đến chiều thứ Ba tuần sau

Hướng dẫn: Cha Nguyễn Thế  Minh, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

 

5- Từ ngày 30 đến July 07

Tĩnh tâm Linh Thao Bảy Ngày.

Dành cho những người đã tham dự khóa Linh Thao 5 hoặc 7 ngày.

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Sáu tuần sau

Hướng dẫn: Cha Lê Quốc Tuấn, S.J.

Địa Điểm: New Camaloli Hermitage, Big Sur, CA.Map & Direction

 

Tháng 8 - August 2006

6-Từ ngày 17  đến 20   

Tĩnh tâm Linh Thao Ba Ngày - Hôn nhân Gia Đình

Dành cho các cặp Hôn Nhân Gia Đình

Từ chiều thứ Năm đến chiều Chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Hoàng Tiến Đoàn, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

 

Tháng 10 - October 2006

7-Từ ngày 26  đến 29   

Tĩnh tâm Linh Thao Ba Ngày  - Direct Retreat.

Dành cho những người đã quen cầu nguyện với Kinh Thánh, hoặc đã tham dự khóa Linh Thao 5 hoặc 7 ngày.

Từ chiều thứ Năm đến chiều chúa Nhật

Hướng dẫn: Cha Nam Tiến , S.J. & Nguyễn Công Chánh, S.J.

Địa Điểm: Holy Names, Los Gatos, CA. Map & Direction 

Nếu thời giờ không thuận tiện tham dự các khoá tĩnh tâm trên đây,

    Xin xem lịch trình tĩnh tâm tại các vùng khác. (http://www.donghanh.org)

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại miền Nam California.

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại Hoa kỳ

Lịch trình Tĩnh tâm Linh thao tại Canada & Âu Châu