2001

1-Thang 1 ngay 12 en 17 
  
Tnh tam Linh Thao 5 ngay
   Hng dan: Cha Nguyen The Minh, S.J. 
   a iem:Jesuit Retreat House, Los Altos, CA

2-Thang 4 ngay 20 en 22 
   Tnh tam Linh Thao cuoi tuan
   Hng dan: Cha Hoang Tien oan , S.J. 
   a iem: Holy Redeemer Ctr., Oakland, CA

3-Thang 5 ngay 22 en 26 
  
Khoa Than Hoc Giao Dan: Y Nghia Than Hoc Thanh Le Misa
   Hng dan:
Cha Philipe Gomez, S.J. 
   a iem:
Trung Tam Van Hoa, N Vng Cac Thanh T ao, San Jose, CA

4-Thang 6 ngay 05 en 10 
   Tnh tam Linh Thao 5 ngay
   Hng dan: Cha Nguyen The Minh, S.J. 
   a iem:Jesuit Retreat House, Los Altos, CA

5-Thang 6 ngay 10 en 17 
   Tnh tam Linh Thao 7 ngay
   Hng dan: Cha Nguyen The Minh, S.J. 
   a iem:Jesuit Retreat House, Los Altos, CA

6-Thang 6 ngay 29 en thang 7 ngay 6 
   Tnh tam Linh Thao 7 ngay
   Hng dan: Cha Julian Elizande Thanh, S.J. 
   a iem: St. Francis Retreat, San Juan Bautista, CA

7-Thang 7 ngay 05 en 08  
   Tnh tam Kairos
   Danh cho thanh thieu nien lp 11, 12 va nam au ai hoc 
   Hng dan: Mot nhom tu s Dong Ten
   a iem: Holy Redeemer Ctr., Oakland, CA

8-Thang 7 ngay 20 en 22 
   Tnh tam Ephata
   Danh cho thanh thieu nien t 13-15 tuoi 
   Hng dan: Cha o Ba Long, SSS
   a iem: Holy Redeemer Ctr., Oakland, CA

9-Thang 8 ngay 17 en 19 
   Khoa Tnh Tam & Sinh Hoat Gia nh
   Danh cho cac gia nh (v chong & con cai )
   a iem: Saint Clare, Soquel - Scott Valey, CA

10-Thang 9 ngay 7 en 9
   Tnh tam Linh Thao cuoi tuan 
   Hng dan: Cha Le Quoc Tuan, S.J.
   a iem:Jesuit Retreat House, Los Altos, CA

11-Thang 9 ngay 11 en 15 
   Khoa
Hoc Thanh Tam: Hoc hoi va cau nguyen vi Thanh Tam Chua Giesu
   Hng dan: Cha Hoang Tien oan, S.J. 
   a iem:
Trung Tam Van Hoa, N Vng Cac Thanh T ao, San Jose, CA

12-Thang 11 ngay 9 en 11
   Tnh tam Linh Thao cuoi tuan 
   Hng dan: Cha Hoang Tien oan, S.J. 
   a iem: Holy Redeemer Ctr., Oakland, CA

 

 

 

Muốn ghi danh tham dự tĩnh tm, xin email về : GhiDanh@linhthao.com