Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2014

 

Hướng Dẫn: Cha Nguyễn Thế Minh, S.J. 

 

1-Tháng 1 : Ngày 03 đến 05

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Địa điểm: Porland & Seattle

Liên lạc: 1)- Ngô Cường, cuong-ngo@t-mobile.com

                   2)- Nguyễn Th. Kính, 503-816 5205,  kinh25@gmail.com

2-Tháng 1: Ngày 17 đến 19

Linh Thao Cuối tuần

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Địa điểm:  St. Clare Retreat Ctr., San Jose, CA.

Liên lạc: 1)- Ngô Xuân Huy, 408-406 1819, francishnlt@gmail.com

                   2)- ghiten@linhthao.org

3-Tháng 1: Ngày 17 đến 23

Linh Thao 5 Ngày

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Tư

Địa điểm:  St. Clare Retreat Ctr., San Jose, CA.

Liên lạc: 1)- Ngô Xuân Huy, 408-406-1819, francishnlt@gmail.com

                   2)- ghiten@linhthao.org

4-Tháng 1: Ngày 24 đến 26

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Tư

Địa điểm:  Questhaven, San Diego & South CA.

Liên lạc: 1)- Nguyễn Cường,714-603-258, cuongphoto@yahoo.com,

                   2)- Hùng & Thanh, phuong1thanh@yahoo.com

                   3)- Công Anh & Thơ, 858-602-9897, yomanbay@gmail.com)

5-Tháng 5 : Ngày 18 đến 25

  Linh Thao 7 Ngày

Từ chiều Chúa Nhật đến chiều Chúa Nhật tuần sau

Địa điểm: Combs-la-Ville, Paris, France.

Liên lạc: Bích Vân, 01 60 43 24 70, bichvanmariemadeleine@yahoo.fr

6-Tháng 6: Ngày 06 đến 08

Linh Thao Cuối tuần

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Địa điểm:  St. Clare Retreat Ctr., San Jose, CA.

Liên lạc: 1)- Ngô Xuân Huy, 408-406 1819, francishnlt@gmail.com

                   2)- ghiten@linhthao.org

7-Tháng 6: Ngày 10 đến 18

Linh Thao 7 & 8 Ngày

Từ chiều thứ Ba đến chiều thứ Tư tuần sau

Địa điểm:  St. Clare Retreat Ctr., San Jose, CA.

Liên lạc: 1)- Ngô Xuân Huy, 408-406 1819, francishnlt@gmail.com

                   2)- ghiten@linhthao.org

8-Tháng 6: Ngày 20 đến 25

Linh Thao 5 Ngày

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Tư tuần sau

Địa điểm:   St. Clare Retreat Ctr., San Jose, CA.

   Liên lạc: 1)- Ngô Xuân Huy, 408-406 1819, francishnlt@gmail.com

                      2)- ghiten@linhthao.org

9-Tháng 7: Ngày 08 đến 15

Linh Thao 7 Ngày

Từ chiều thứ Ba đến chiều thứ Ba tuần sau

Địa điểm:  Questhaven, San Diego & South CA.

Liên lạc: 1)- Ngô Chung & Thi, 626-256 0088, chungthyngo@yahoo.com          

                   2)- Hùng & Thanh, phuong1thanh@yahoo.com

                   3)- Công Anh & Thơ, 858-602-9897, yomanbay@gmail.com

10-Tháng 7 : Ngày 18 đến 24

Linh Thao 6 Ngày

Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Năm tuần sau

Địa điểm: Porland & Seattle

Liên lạc: 1)- Ngô Cường, cuong-ngo@t-mobile.com

                   2)- Nguyễn Th. Kính, 503-816 5205,  kinh25@gmail.com

11-Tháng 7: Ngày 25 đến 27

Linh Thao Cuối Tuần

Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật

Địa điểm:  Questhaven, San Diego & South CA.

Liên lạc: 1)- Nguyễn Cường,714-603-258, cuongphoto@yahoo.com,

                   2)- Hùng & Thanh, phuong1thanh@yahoo.com

                   3)- Công Anh & Thơ, 858-602-9897, yomanbay@gmail.com

12-Tháng 7 ngày 28 đến Tháng 8 ngày 03

Linh Thao 5 Ngày

Từ chiều thứ Ba đến chiều Chúa Nhật

Địa điểm:  Questhaven, San Diego & South CA.

Liên lạc: 1)- Nguyễn Tuấn, 714-293 8139, paul@realtysavers.com

                   2)- Công Anh & Thơ, 858-602-9897, yomanbay@gmail.com

13-Tháng 8 ngày 5 đến 12

Linh Thao 7 Ngày

Từ chiều thứ Ba đến chiều thứ Ba tuần sau

Địa điểm:  Questhaven, San Diego & South CA.

Liên lạc: 1)- Ngô Chung & Thi, 626-256 0088, chungthyngo@yahoo.com          

                   2)- Hùng & Thanh, phuong1thanh@yahoo.com

                   3)- Công Anh & Thơ, 858-602-9897, yomanbay@gmail.com

14-Tháng 8 ngày 13 đến 20

Linh Thao 7 Ngày

Từ chiều thứ Tư đến chiều thứ Tư tuần sau

Địa điểm:  Grand Rapids (N/SPC)

Liên lạc: 1)- Sr. Saint Jean , srstjean@yahoo.com

                   2)- Sr. Marie Thu Hoi, srthuhoi@yahoo.com

15-Tháng 8 ngày 24 đến 31

Linh Thao 7 Ngày

Từ chiều Chúa Nhật đến chiều Chúa Nhật tuần sau

Địa điểm:  Chartres (N/SPC)

Liên lạc:  Sr. M. Rose, 33 (02) 37 21 43 66, roselttn@yahoo.fr

16-Tháng 9 ngày 05 đến 07 &  09 đến 14

Linh Thao Cuối Tuần.

Từ chiều thứ Sáu ngày 05, đến chiều Chúa Nhật ngày 07

Linh Thao 5 Ngày.

Từ chiều thứ Ba ngày 09, đến chiều Chúa Nhật ngày 14

Địa điểm:  Frankfurt, Đức

Liên lạc:  Trương Xuân Sao, 00 49 6144 3950, truongxuansao@gmx.net, hoặc nguyenthitiet@gmx.net

Michael Nguyễn Thế Minh, S.J.

 email: mimisj@htth.org