Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2012

 

Hướng Dẫn: Cha Nguyễn Thế Minh, S.J. 

 

1-Tháng 5 ngày 26 đến tháng 6 ngày 2 (Sarturday - Sarturday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Chartres ?/ Post.+Nov,  Paris,  France

Liên lạc: Anne Simone Diep <annesimone_diep@yahoo.ca>

2-Tháng 6 ngày 03 đến 10 (Sunday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Combs-la-Ville,  Paris,  France

Liên lạc:Bích Vân < bichvanmariemadeleine@yahoo.fr>

   AC Trần Thiều Đức <ducttran@yahoo.fr >

3)  Tháng 6 -  5 Ngày & 7 Ngày

Linh Thao 5 Ngày từ ngày 12 đến 17 (Tuesday - Sunday)

Linh Thao 7 Ngày : từ ngày 12 đến 19 (Tuesday - Tuesday)

Địa điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA.

   Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishnlt@gmail.com> ;

        hoặc <ghiten@linhthao.org >

4)  Tháng 6 - Ngày 22 đến 24 (Friday - Sunday)

Linh Thao Cuối Tuần

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA.

   Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishnlt@gmail.com> ;

         hoặc <ghiten@linhthao.org >

5) Tháng 6 - Ngày 27 đến 04 tháng 7 (Wednesday - Wenesday)

Linh Thao 7 Ngày :

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA.

   Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishnlt@gmail.com> ;

         hoặc <ghiten@linhthao.org >

6)  Tháng 7 - Ngày 06 đến 08 (Friday - Sunday)

Linh Thao Cuối Tuần

Địa Điểm: Villa Holy Names, Los Gatos, CA.

   Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishnlt@gmail.com> ;

         hoặc <ghiten@linhthao.org >

7-Tháng 7 ngày 8 đến 15 (Sunday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Mến Thánh Gía Đà Lat / Portland

Liên lạc:  Sister Mary Trinh Nguyễn MTG/marytrinh03@yahoo.com

8-Tháng 7 ngày 16 đến ngày 22 (Monday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 6 Ngày

Địa điểm: Far-A-Way,  Seattle - Portland, Washington

Liên lạc: Quang Trần <quang.q.tran@boeing.com>;

    Nguyễn Thành Trí <tri@windermere.com>;

    Nguyễn Kính <kinh25@gmail.com>

9-Tháng 7 ngày 27 đến 29 (Friday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao Cuối Tuần

Địa điểm: Marywood Center, Nam California

Liên lạc: Cường N. Nguyễn <cuongphoto@yahoo.com>,

   Hùng&Thanh <phuong1thanh@yahoo.com>,

   Công Anh & Thơ  <conganh1997@gmail.com>

10-Tháng 7 ngày 31 đến tháng 7 ngày 5 (Tuesday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 5 Ngày

Địa điểm: Questhaven, Nam California

Liên lạc: Tuấn Nguyễn <paul@realtysavers.net>

    Dũng Đinh < dungdinh@dulich.com>; hoặc

   Công Anh & Thơ  <conganh1997@gmail.com>

11-Tháng 8 ngày 07 đến 14 (Tuesday - Tuesday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Questhaven, Nam California

Liên lạc: Chung Ngô chungthyngo@yahoo.com

     Hùng&Thanh <phuong1thanh@yahoo.com

    Công Anh & Thơ  <conganh1997@gmail.com>

12-Tháng 8 ngày 19 đến 25 (Sunday - Saturday)

Tĩnh tâm Linh Thao 6 Ngày

Địa điểm: Villa de Matel, Houston, Texas

Liên lạc: Nguyễn Duy Thuận <tnconstruction2004@yahoo.com>;

   Nguyễn Sĩ Bạch <jbsnguyen@yahoo.com>;

   Thanh Thủy <vuthanhthuy@radiosaigonhouston.com>

13-Tháng 8 ngày 26 đến tháng 9 ngày 01 (Sunday - Saturday)

Tĩnh tâm Linh Thao 6 Ngày

Địa điểm: Fatima Renewal Center, Philadelphia

Liên lạc: Hà & Trang <thutrang54@yahoo.com>

14-Tháng 9 ngày 03 đến 10 (Monday -Monday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm:  Saint Paul/Chartres, Roma

Liên lạc: Sr.  Saint Jean < srstjean@yahoo.com>

    Sr. Rose Nga <roselttn@yahoo.fr>       

15-Tháng 9 ngày 11 đến 18 (Tuesday - Tuesday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Chartres, Paris,  France

Liên lạc: Anne Simone Diep / 01-45 88 75 12  < annesimone_diep@yahoo.ca >

 

Michael Nguyễn Thế Minh, S.J.

 e-mail: mimisj@htth.org