Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2011

 

Hướng Dẫn: Cha Nguyễn Thế Minh, S.J. 

 

1-Tháng 5 ngày 15 đến 22 (Sunday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Combs-la-Ville,  Paris,  France

Liên lạc: Bích Vân < jeannebichvan@yahoo.fr >;

   AC Trần Thiều Đức <ducttran@yahoo.fr >

2-Tháng 5 ngày 22 đến 29 (Sunday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Chartres ?/ Post.+Nov,  Paris,  France

Liên lạc: Anne Simone Diep <annesimone_diep@yahoo.ca>

3-Tháng 6 ngày 10 đến 12 (Friday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao Cuối Tuần

Địa điểm: Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishnlt@gmail.com> ;

     hoặc <ghiten@linhthao.org >

4-Tháng 6 ngày 17 đến ngày 19 (Friday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao Cuối Tuần

Địa điểm: Far-A-Way,  Seattle - Portland, Washington

Liên lạc: Quang Trần <quang.q.tran@boeing.com>;

    Nguyễn Thành Trí <tri@windermere.com>;

    Nguyễn Kính <kinh25@gmail.com>

5-Tháng 6 ngày 20 đến ngày 26 (Monday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 6 Ngày

Địa điểm: Far-A-Way,  Seattle - Portland, Washington

Liên lạc: Quang Trần <quang.q.tran@boeing.com>;

    Nguyễn Thành Trí <tri@windermere.com>;

    Nguyễn Kính <kinh25@gmail.com>

6-Tháng 6 ngày 29 đến tháng 7 ngày 06

Tĩnh tâm Linh Thao 5 Ngày (tháng 7 ngày 01 đến ngày 06)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày (tháng 6 ngày 29 đến tháng 7 ngày 06)

Địa điểm: Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishnlt@gmail.com> ;

     hoặc <ghiten@linhthao.org >

7-Tháng 7 ngày 08 đến 10 (Friday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao Cuối Tuần

Địa điểm: Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishnlt@gmail.com> ;

     hoặc <ghiten@linhthao.org >

8-Tháng 7 ngày 12 đến ngày 19 (Tuesday - Tuesday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 ngày

Địa điểm: Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishnlt@gmail.com> ;

      <ghiten@linhthao.org >

9-Tháng 7 ngày 22 đến 24 (Friday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao Cuối Tuần

Địa điểm: Marywood Center, Nam California

Liên lạc: Cường N. Nguyễn <cuongphoto@yahoo.com>,

   Hùng&Thanh <phuong1thanh@yahoo.com>,

   Công Anh & Thơ  <conganh1997@gmail.com>

10-Tháng 7 ngày 26 đến 31 (Tuesday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 5 Ngày

Địa điểm: Questhaven, Nam California

Liên lạc: Tuấn Nguyễn <paul@realtysavers.net>

    Dũng Đinh < dungdinh@dulich.com>; hoặc

   Công Anh & Thơ  <conganh1997@gmail.com>

11-Tháng 8 ngày 02 đến 09 (Tuesday - Tuesday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Questhaven, Nam California

Liên lạc: Chung Ngô chungthyngo@yahoo.com

     Hùng&Thanh <phuong1thanh@yahoo.com

    Công Anh & Thơ  <conganh1997@gmail.com>

12-Tháng 8 ngày 14 đến 20 (Sunday - Saturday)

Tĩnh tâm Linh Thao 6 Ngày

Địa điểm: Villa de Matel, Houston, Texas

Liên lạc: Nguyễn Duy Thuận <tnconstruction2004@yahoo.com>;

   Nguyễn Sĩ Bạch <jbsnguyen@yahoo.com>;

   Thanh Thủy <vuthanhthuy@radiosaigonhouston.com>

13-Tháng 8 ngày 21 đến 27 (Sunday - Saturday)

Tĩnh tâm Linh Thao 6 Ngày

Địa điểm: Fatima Renewal Center, Philadelphia

Liên lạc: Hà & Trang <thutrang54@yahoo.com>

14-Tháng 9 ngày 03 đến 11 (Saturday -Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 8 Ngày

Địa điểm:  Saint Paul/Chartres, Roma

Liên lạc: Sr.  Saint Jean < srstjean@yahoo.com>

    Sr. Rose Nga <roselttn@yahoo.fr>       

15-Tháng 9 ngày 11 đến 18 (Sunday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Chartres, Paris,  France

Liên lạc: Anne Simone Diep / 01-45 88 75 12  < annesimone_diep@yahoo.ca >

 

Michael Nguyễn Thế Minh, S.J.

 e-mail: mimisj@htth.org