Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao Năm 2010

 

Hướng Dẫn: Cha Nguyễn Thế Minh, S.J. 

 

1-Tháng 1 ngày 08 đến 10 (Friday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao Cuối Tuần

Địa điểm: Holy Names,  SanJose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishnlt@gmail.com> ;

     hoặc  <ghiten@linhthao.org>

2-Tháng 1 ngày 15 đến 17 (Friday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao Cuối Tuần

Địa điểm: Marywood Center Nam California

Liên lạc: Cường Nguyễn <cuongphoto@yahoo.com >;

    hoặc Hùng&Thanh <phuong1thanh@yahoo.com>

3-Tháng 1 ngày 19 đến 26 (Tuesday - Tuesday)

Tĩnh tâm Linh Thao 5 & 7 Ngày

Địa điểm: Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishnlt@gmail.com> ;

     hoặc  <ghiten@linhthao.org>

4-Tháng 1 ngày 29 đến 31 (Friday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao Cuối Tuần

Địa điểm:  Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishnlt@gmail.com> ;

     hoặc  <ghiten@linhthao.org>

 

5-Tháng 2 ngày 05 đến 07  (Friday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao Cuối Tuần

Địa điểm: Far-A-Way,  Seattle - Portland, Washington

Liên lạc: Trần Q. Quang <quang.q.tran@boeing.com>;

    Nguyễn Thành Trí <tri@windermere.com>

6-Tháng 5 ngày 22 đến 29 (Saturday - Saturday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Combs-la-Ville,  Paris,  France

Liên lạc: Bích Vân < jeannebichvan@yahoo.fr >;

   AC Trần Thiều Đức <ducttran@yahoo.fr >

7-Tháng 6 ngày 07 đến 13 (Sunday - Saturday)

Tĩnh tâm Linh Thao 6 Ngày

Địa điểm: Villa de Matel, Houston, Texas

Liên lạc: Nguyễn Duy Thuận 281-997-9182;

   Trần Thiên Ân <thienantran@CBI.com>;

   Võ Hoàng Oanh <ohv1981@yahoo.com>

8-Tháng 6 ngày 14 đến ngày 20 (Monday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 6 Ngày

Địa điểm: Far-A-Way,  Seattle - Portland, Washington

Liên lạc: Quang Trần <quang.q.tran@boeing.com>;

    Nguyễn Thành Trí <tri@windermere.com>;

    Nguyễn Kính <kinh25@gmail.com>

9-Tháng 6 ngày 25 đến 27 (Friday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao Cuối Tuần

Địa điểm: Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishnlt@gmail.com> ;

     hoặc <ghiten@linhthao.org >

10-Tháng 6 ngày 30 đến tháng 7 ngày 07 (Wednesday - Wednesday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 ngày

Địa điểm: Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishnlt@gmail.com> ;

      <ghiten@linhthao.org >

11-Tháng 7 ngày 09 đến 14 (Friday - Wednesday)

Tĩnh tâm Linh Thao 5 Ngày

Địa điểm: Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishnlt@gmail.com>;

     <ghiten@linhthao.org >

12-Tháng 7 ngày 20 đến 25 (Tuesday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 5 Ngày

Địa điểm: Questhaven, Nam California

Liên lạc: Tuấn Nguyễn <paul@realtysavers.net>

    Dũng Đinh < dungdinh@dulich.com>; hoặc

   Công Anh & Thơ  <conganh1997@gmail.com>

13-Tháng 7 ngày 26 đến tháng 8 ngày 02 (Monday - Monday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Questhaven, Nam California

Liên lạc: Chung Ngô chungthyngo@yahoo.com

     Hùng&Thanh <phuong1thanh@yahoo.com

     Dũng Đinh < dungdinh@dulich.com

14-Tháng 8 ngày 06 đến 12 (Friday - Thursday)

Tĩnh tâm Linh Thao 6 Ngày

Địa điểm: Mary Imm. Sp. Center, Philadelphia

Liên lạc: Hà & Trang <thutrang54@yahoo.com>

15-Tháng 9 ngày 04 đến 12 (Saturday -Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 8 Ngày

Địa điểm:  Saint Paul/Chartres, Roma

Liên lạc: Sr  Saint Jean - 193, via della Vignaccia 00163 - Rome /  srstjean@yahoo.com       

16-Tháng 9 ngày 12 đến 19 (Saturday - Saturday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Paris,  France

Liên lạc: Anne Simone Diep / 01-45 88 75 12  < annesimone_diep@yahoo.ca >

Michael Nguyễn Thế Minh, S.J.

42 rue de Grenelle - 75343 Paris Cedex 07 - France

 Phone: 01-44-39-46-57; fax: 01-44-39-46-93

 e-mail: Mimisj@htth.org