Linh Thao 2009

 

Linh Hướng: Cha Nguyễn Thế Minh, S.J. 

 

1-Tháng 1 ngày 09 đến 11(Friday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao Cuối Tuần

Địa điểm:  Far-A-Way,  Seattle (Portland), Washington

Liên lạc: Quang Trần <quang.q.tran@boeing.com> ;

    Nguyễn Thành Trí  <tri@windermere.com>

2-Tháng 1 ngày 16 đến 18 (Friday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao Cuối Tuần

Địa điểm: Vallambrosa,  SanJose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishn@comcast.net> ;

     < ghiten@linhthao.org >

3-Tháng 2 ngày 06 đến 08 (Friday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao Cuối Tuần

Địa điểm: Prosanctity Center,  Nam California

Liên lạc: Cường Nguyễn <cuongphoto@yahoo.com >;

    Hùng&Thanh <phuong1thanh@yahoo.com>

4-Tháng 2 ngày 10 đến 15 (Tuesday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 5 Ngày

Địa điểm: Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishn@comcast.net> ;

     < ghiten@linhthao.org >

 

5-Tháng 2 ngày 17 đến 24 (Tuesday - Tuesday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishn@comcast.net> ;

     < ghiten@linhthao.org >

6-Tháng 5 ngày 09 đến 16 (Saturday - Saturday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Combs-la-Ville,  Paris,  France

Liên lạc: Bích Vân < jeannebichvan@yahoo.fr >;

   AC Trần Thiều Đức  <ducttran@yahoo.fr >

7-Tháng 6 ngày 07 đến 13 (Sunday - Saturday)

Tĩnh tâm Linh Thao 6 Ngày

Địa điểm: Houston, Texas

Liên lạc: Nguyễn Duy Thuận  281-997 9182;

    Trần Thiên Ân <thienantran@CBI.com>

8-Tháng 6 ngày 22 đến ngày 28 (Monday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Far-A-Way,  Seattle (Portland), Washington

Liên lạc: Quang Trần <quang.q.tran@boeing.com>;

    Nguyễn Thành Trí <tri@windermere.com>

9-Tháng 7 ngày 01 đến 08 (Wednesday - Wednesday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishn@comcast.net> ;

     hoặc <ghiten@linhthao.org >

10-Tháng 7 ngày 10 đến 15 (Friday - Wednesday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 ngày

Địa điểm: Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishn@comcast.net> ;

      <ghiten@linhthao.org >

11-Tháng 7 ngày 17 đến 24 (Friday - Friday)

Tĩnh tâm Linh Thao 5 Ngày

Địa điểm: Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishn@comcast.net> ;

     <ghiten@linhthao.org >

12-Tháng 7 ngày 24 đến 26 (Friday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao Cuối Tuần

Địa điểm: Holy Names, San Jose, Bắc California

Liên lạc: Ngô Xuân Huy  <francishn@comcast.net> ;

   <ghiten@linhthao.org >

13-Tháng 7 ngày 28 đến tháng 8 ngày 02 (Tuesday - Sunday)

Tĩnh tâm Linh Thao 5 Ngày

Địa điểm: Questhaven, Nam California

Liên lạc: Tuấn Nguyễn <paul@realtysavers.net>

    Dũng Đinh < dungdinh@dulich.com>; hoặc

   Công Anh & Thơ  <conganh1997@gmail.com>

14-Tháng 8 ngày 03 đến 10 (Monday - Monday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Questhaven, Nam California

Liên lạc:Chung Ngô chungthyngo@yahoo.com

     Hùng&Thanh <phuong1thanh@yahoo.com

     Dũng Đinh < dungdinh@dulich.com

    Công Anh & Thơ  < conganh1997@gmail.com >

15-Tháng 8 ngày 14 đến 20 (Friday - Thursday)

Tĩnh tâm Linh Thao 6 Ngày

Địa điểm: Mary Imm. Sp. Center, Philadelphia

Liên lạc: Hà & Trang <thutrang54@yahoo.com>

16-Tháng 9 ngày 05 đến 12 (Saturday - Saturday)

Tĩnh tâm Linh Thao 7 Ngày

Địa điểm: Paris, France

Liên lạc: Anne Simone Diep / 01-45 88 75 12  < annesimone_diep@yahoo.ca >

17-Tháng 9 ngày 13 đến 21 (Sunday - Monday)

Tĩnh tâm Linh Thao 8 Ngày

Địa điểm: Roma

Liên lạc: Sr  Saint Jean - 193, via della Vignaccia 00163 - Rome /  srstjean@yahoo.com       

Michael Nguyễn Thế Minh, S.J.

42 rue de Grenelle - 75343 Paris Cedex 07 - France

 Phone: 01-44-39-46-57; fax: 01-44-39-46-93

 e-mail: Mimisj@htth.org