Lich trình linh thao  ||  Linh Thao - Cầu Nguyện - Phút Hồi Tâm  ||  Các khóa linh thao  ||  Sách linh thao 
Linh Đạo I-Nhã  ||  Kinh Thánh Tân Ước  ||  Kinh Thánh Cựu Ước  ||  Liên lạc  ||  Nối kết 

 

Tĩnh Tâm Linh Thao là khóa cấm phòng trong thinh lặng để tạo tình thân mật với Chúa, để cảm nghiệm tình yêu thương tha thứ, để học hỏi Lời Chúa, để tìm hiểu và thực thi Thánh Ý Chúa, để tu tập cho đời sống tâm linh...

 Tĩnh tâm Linh Thao tại vùng San Jose bao gồm các khóa sau đây:

Tĩnh Tâm Linh Thao Cuối Tuần:

Kéo dài 2 hoặc 3 ngày và dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi.

Giúp cảm nghiệm tình thương tha thứ và  ân sủng của Thiên Chúa và giúp “tìm gặp chính mình”

Giúp học hỏi những điều căn bản về Giáo lý, và thực tập cầu nguyện với Kinh Thánh

Tĩnh Tâm Linh Thao 5 Ngày:

Dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên sẽ hữu ích hơn nếu đã tham dự Linh Thao Cuối Tuần, hoặc đã sinh hoạt trong các phong trào, hội đoàn hay cộng đoàn giáo xứ.

Dựa theo "Tiến Trình Linh Thao của thánh I-Nhã" (4 giai đoạn gọi là “tuần”), Linh Thao 5 Ngày giúp sống lại "Lịch Sử Cứu Độ" của Thiên Chúa và nhìn lại “tiểu sử cá nhân”của chính mình; để cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu thương tha thứ; về ân sủng và chương trình kế hoạch Chúa dành cho mình, để tái lập trật tự trong cuộc sống theo ý Chúa muốn và nỗ lực thực thi cho trọn.

Giúp thấu hiểu và đào sâu thêm về “Nguyên Lý Nền Tảng”của đời người; trau dồi thêm về Kinh Thánh và giáo lý; thực tập cầu nguyện theo phương pháp “Phút Hồi Tâm”; học hỏi về “Phân Biệt Thần Loại” và  thực tập làm “Tu Chỉnh Cuộc Sống”…

Tĩnh Tâm Linh Thao 7 Ngày:

Dành cho những người đã tham dự Linh Thao 5 Ngày, hoặc 7 Ngày hằng năm.

Dựa theo "Tiến Trình Linh Thao của thánh I-Nhã" (4 giai đoạn gọi là “tuần”), người làm Linh Thao sống lại "Lịch Sử Cứu Độ" của Thiên Chúa và nhìn lại “tiểu sử cá nhân” của chính mình; để cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu thương tha thứ, ân sủng và chương trình kế hoạch Chúa dành cho chính mình.

Dưới ánh sáng của Chúa, nỗ lực  bàn hỏi và nhận định cùng với cha linh hướng để  làm sáng tỏ những thắc mắc, những khó khăn vấn nạn trong đời sống thiêng liêng và  cuộc sống hàng ngày.

Nhờ sức mạnh Chúa ban, nỗ lực thực thi “Tu Chỉnh Cuộc Sống”, tức xắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong đời sống cũng như công việc tông đồ theo ý Chúa muốn.

Linh Thao "Directed"

Kéo dài 3 hoặc 5 ngày. Dành cho những người đã quen cầu nguyện với Kinh Thánh, hoặc đã tham dự 1 khóa Linh Thao.

Dưới ánh sáng của Chúa, nỗ lực  bàn hỏi và nhận định cùng với cha linh hướng để  làm sáng tỏ những thắc mắc, những khó khăn vấn nạn trong đời sống thiêng liêng và  cuộc sống hàng ngày.

Nhờ sức mạnh của Chúa, xắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong cuộc sống cũng như công việc tông đồ theo Ý Chúa muốn, rồi nỗ lực thực thi cho trọn.

Linh Thao Hôn  Nhân Gia Đình  

Kéo dài 3  ngày. Dành cho những cặp  vợ chồng.

Qua những đề tài học hỏi thực tế về cuộc sống gia đình, và với sức mạnh Chúa ban qua các giờ cầu nguyện, suy niệm, xét mình và bàn hỏi với cha linh hướng và với người phối ngẫu...giúp sống yêu thương và hạnh phúc "hơn" trong đời sống hôn nhân.

Để cảm nghiệm tình thương và ân sủng Chúa ban qua cuộc sống gia đình và con cái, để nhớ lại kỷ niệm trong đời sống hôn nhân...giúp nhận biết “mình với ta tuy hai mà một”, để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình...tức “thực thi Thánh Ý Chúa”.