Lich trình linh thao  ||  Linh Thao - Cầu Nguyện - Phút Hồi Tâm  ||  Các khóa linh thao  ||  Sách linh thao 
Linh Đạo I-Nhã  ||  Kinh Thánh Tân Ước  ||  Kinh Thánh Cựu Ước  ||  Liên lạc  ||  Nối kết 

Huấn Luyện Linh Đạo I-Nhã - III: "Sự Liên Hệ Mật Thiết với Đức Giê-Su"

Hướng dẫn: Linh mục Ngô Văn Chí, SJ.

Đề tài chiều thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021: "Sự Liên Hệ Với Đức Giê-Su"

Nội dung đề tài: Text PDF file

Trình bày đề tài - Nghe audio MP3    

Câu hỏi & Trả lời - Nghe audio MP3 

Đề tài sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 9 năm 2021: "Đồng Hành Với Đức Giê-Su"

Nội dung đề tài: Text PDF file

Trình bày đề tài - Nghe audio MP3    

Câu hỏi & Trả lời - Nghe audio MP3 

Huấn Luyện Linh Đạo I-Nhã - II: "Tự Do Và Ràng Buộc"

Hướng dẫn: Linh mục Ngô Văn Chí, SJ.

Đề tài chiều thứ Sáu, ngày 07 tháng 5 năm 2021: "Ơn Tự Do"

Nội dung đề tài: Text PDF file

Trình bày đề tài - Nghe audio MP3   

Đề tài sáng thứ Bảy, ngày 08 tháng 5 năm 2021: "Ràng Buộc Tâm Linh"

Nội dung đề tài: Text PDF file

Trình bày đề tài - Nghe audio MP3   


Muốn download audio MP3 file xuống computer. Xin để mouse trên player, mouse "right-click" và chọn "save audio as"