Lich trình linh thao  ||  Linh Thao - Cầu Nguyện - Phút Hồi Tâm  ||  Các khóa linh thao  ||  Sách linh thao 
Linh Đạo I-Nhã  ||  Kinh Thánh Tân Ước  ||  Kinh Thánh Cựu Ước  ||  Liên lạc  ||  Nối kết 

Linh Đạo I-Nhã - 6: Nhận Định Thánh Ý Chúa - Phần 1

Hướng dẫn: Linh mục Ngô Văn Chí, SJ.

Học hỏi 1: Chiều thứ Tư ngày 08 tháng 3 năm 2023

Nội dung đề tài:      Text PDF file

Trình bày đề tài     

Câu hỏi & Trả lời  

Học hỏi 2: Chiều thứ Năm ngày 09 tháng 3 năm 2023

Nội dung đề tài:      Text PDF file

Trình bày đề tài     

Câu hỏi & Trả lời  

Linh Đạo I-Nhã - 5: Nhận Định và Phân Biệt Thần Loại (Tiếp theo)

Hướng dẫn: Linh mục Ngô Văn Chí, SJ.

Học hỏi 1: Chiều thứ Năm ngày 29 tháng 9 năm 2022

Nội dung đề tài:      Text PDF file

Trình bày đề tài     

Câu hỏi & Trả lời  

Học hỏi 2: Chiều thứ Sáu ngày 30 tháng 9 năm 2022

Nội dung đề tài:      Text PDF file

Trình bày đề tài     

Câu hỏi & Trả lời  

Linh Đạo I-Nhã - 4: Nhận Định và Phân Biệt Thần Loại

Hướng dẫn: Linh mục Ngô Văn Chí, SJ.

Học hỏi 1: Chiều thứ Sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022

Nội dung đề tài:      Text PDF file

Trình bày đề tài     

Câu hỏi & Trả lời  

Học hỏi 2: Sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022

Nội dung đề tài:      Text PDF file

Trình bày đề tài     

Câu hỏi & Trả lời  

Linh Đạo I-Nhã - 3: Sự Liên Hệ Mật Thiết với Đức Giê-Su

Hướng dẫn: Linh mục Ngô Văn Chí, SJ.

Học hỏi 1: Chiều thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

Nội dung đề tài:      Text PDF file

Trình bày đề tài     

Câu hỏi & Trả lời  

Học hỏi 2: Sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 9 năm 2021

Nội dung đề tài:      Text PDF file

Trình bày đề tài     

Câu hỏi & Trả lời  

Linh Đạo I-Nhã - 2: Tự Do Và Ràng Buộc Tâm Linh

Hướng dẫn: Linh mục Ngô Văn Chí, SJ.

Học hỏi 1: Chiều thứ Sáu, ngày 07 tháng 5 năm 2021

Nội dung đề tài:      Text PDF file

Trình bày đề tài    

Học hỏi 2: Sáng thứ Bảy, ngày 08 tháng 5 năm 2021

Nội dung đề tài:      Text PDF file

Trình bày đề tài    

Muốn download "Nội Dung Đề Tài" (Text PDF), Xin đặt mouse trên Text PDF File, "right-click" trên mouse và chọn "save link as"

Muốn download "Trình Bày Đề Tài" (Audio MP3), Xin đặt mouse trên player, "right-click" trên mouse và chọn "save audio as"